People

Haixin Duan
Chao Zhang

Chao Zhang (张超)

Associate Professor
FIT 3-209 Tsinghua University, Beijing, China 100084
chaoz # tsinghua.edu.cn

Qi Li

Qi Li (李琦)

Associate Professor, Tsinghua University
FIT 1-213 Tsinghua University, Beijing, China 100084

Jianwei Zhuge

Jianwei Zhuge (诸葛建伟)

Associate Research Professor
FIT 4-204, Tsinghua University, Beijing, China 100084
zhugejw [at] tsinghua -dot- edu -dot- cn
zhugejw [at] cernet -dot- edu -dot- cn

Jia Zhang

Jia Zhang (张甲)

Assistant Resaerch Professor
FIT 4-204 Tsinghua University, Beijing, China 100084
zhangjia # cernet.edu.cn