People

1-duanhx.jpg-2
1-chao2017.jpg-2

Chao Zhang (张超)

Associate Professor
Huawei Endowed Professor
FIT 3-209 Tsinghua University, Beijing, China 100084
chaoz # tsinghua.edu.cn

1-qli.jpg-2

Qi Li (李琦)

Associate Professor, Tsinghua University
FIT 1-213 Tsinghua University, Beijing, China 100084

1-zhugejw.png-2

Jianwei Zhuge (诸葛建伟)

Associate Research Professor
FIT 4-204, Tsinghua University, Beijing, China 100084
zhugejw [at] tsinghua -dot- edu -dot- cn
zhugejw [at] cernet -dot- edu -dot- cn

1-zhangjia.jpg-2

Jia Zhang (张甲)

Assistant Resaerch Professor
FIT 4-204 Tsinghua University, Beijing, China 100084
zhangjia # cernet.edu.cn

1-jianjun.jpg-2

Jianjun Chen ( 陈建军)

Assistant Professor, Tsinghua University
FIT 1-213 Tsinghua University, Beijing, China 100084
jianjun [AT] tsinghua.edu.cn