Hacking

2020

HITCTF 2020

December 05, 2020

Team: Redbud
Rank: 1
Core Players from NISL: Yuxuan Wang , Minglei Guo , Miao Yu , Siqi Wang , Linkai Zhen .

WCTF Campus 2020

November 20, 2020

Team: Redbud
Rank: 1
Core Players from NISL: Siqi Wang , Hao Wang , Minglei Guo , Linkai Zheng , Fenglu Zhang .

2019