Hacking

2020

WCTF Campus 2020

November 20, 2020

Team: Redbud
Rank: 1
Core Players from NISL: Siqi Wang , Hao Wang , Minglei Guo , Linkai Zheng , Fenglu Zhang .

ByteCTF 2020 online

October 25, 2020

Team: Redbud
Rank: 1
Core Players from NISL: Siqi Wang , Linkai Zheng , Hao Wang , Minglei Guo , Chuhan Wang , Sirui Mu , Zheming Li , Fenglu Zhang .

2019