Chao Zhang (张超)

Tenured Associate Professor
Huawei Endowed Professor
FIT 3-209 Tsinghua University, Beijing, China 100084
chaoz # tsinghua.edu.cn
chao.zhang # pku.edu.cn
chaoz # berkeley.edu (expired)

Headline

I am looking for highly-motivated collaborators all the time.

 • Positions: postdocs, visiting scholars, research assistants, interns
 • Topics: software security, program analysis, AI security, data security
 • Read more at contact page if you are interested.

About

Research Interests

Hack for Fun

Publications

Conferences

2024

 1. SDFUZZ: Target States Driven Directed Fuzzing
  Penghui Li, Wei Meng, Chao Zhang
  To appear in 33nd USENIX Security Symposium (Sec’24), Philadelphia, PA, USA, Aug 2024
 2. LABRADOR: Response Guided Directed Fuzzing for Black-box IoT Devices
  Hangtian Liu, Shuitao Gan, Chao Zhang, Zicong Gao, Hongqi Zhang, Xiangzhi Wang, and Guangming Gao
  To appear in IEEE Security & Privacy 2023 (IEEE S&P’24), San Francisco, CA, USA, May 2024
 3. Break the Wall from Bottom: Automated Discovery of Protocol-Level Evasion Vulnerabilities in Web Application Firewalls
  Qi Wang, Jianjun Chen, Zheyu Jiang, Run Guo, Ximeng Liu, Chao Zhang, Haixin Duan
  To appear in IEEE Security & Privacy 2023 (IEEE S&P’24), San Francisco, CA, May 2024
 4. Faster and Better: Detecting Vulnerabilities in Linux-based IoT Firmware with Optimized Reaching Definition Analysis
  Zicong Gao, Chao Zhang*, Hangtian Liu, Wenhou Sun, Zhizhuo Tang, Liehui Jiang, Jianjun Chen, Yong Xie
  To appear in the Network and Distributed System Security Symposium (NDSS’24), San Diego, CA, USA, Feb 2024
 5. EnclaveFuzz: Finding Vulnerabilities in SGX Applications
  Liheng Chen, Zheming Li, Zheyu Ma, Yuan Li, Baojian Chen, Chao Zhang*
  To appear in the Network and Distributed System Security Symposium (NDSS’24), San Diego, CA, USA, Feb 2024
 6. Beyond the Surface: Uncovering the Unprotected Components of Android Against Overlay Attack
  Hao Zhou, Shuohan Wu, Chenxiong Qian, Xiapu Luo, Haipeng Cai, Chao Zhang
  To appear in the Network and Distributed System Security Symposium (NDSS’24), San Diego, CA, USA, Feb 2024
 7. REQSMINER: Automated Discovery of CDN Forwarding Request Inconsistencies and DoS Attacks with Grammar-based Fuzzing
  Linkai Zheng, Xiang Li, Chuhan Wang, Run Guo, Haixin Duan, Jianjun Chen, Chao Zhang, Kaiwen Shen
  To appear in the Network and Distributed System Security Symposium (NDSS’24), San Diego, CA, USA, Feb 2024
 8. SHAPFUZZ: Efficient Fuzzing via Shapley-Guided Byte Selection
  Kunpeng Zhang, Xiaogang Zhu†, Xiao Xi, Minhui Xue, Chao Zhang, Sheng Wen
  To appear in Network and Distributed System Security Symposium (NDSS’24), San Diego, California, Feb 2024

2023

 1. Unmasking Role-Play Attack Strategies in Exploiting Decentralized Finance (DeFi) Systems
  Weilin Li, Zhun Wang, Chenyu Li, Heying Chen, Taiyu Wong, Pengyu Sun, Yufei Yu, and Chao Zhang
  To appear in ACM Workshop on Decentralized Finance (ACM DeFi 2023), Copenhagen, Denmark, Nov 2023
 2. Under the Dark: A Systematical Study of Stealthy Mining Pools (Ab)use in the Wild
  Zhenrui Zhang, Geng Hong, Xiang Li, Zhuoqun Fu, Jia Zhang, Mingxuan Liu, Chuhan Wang, Jianjun Chen, Baojun Liu, Haixin Duan, Chao Zhang, and Min Yang
  To appear in ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS’23), Copenhagen, Denmark, Nov 2023
 3. One-bit Flip is All You Need: When Bit-flip Attack Meets Model Training
  Jianshuo Dong, Han Qiu, Yiming Li, Tianwei Zhang, Yuanjie Li, Zeqi Lai, Chao Zhang, Shu-Tao Xia
  To appear in International Conference on Computer Vision (ICCV’23), Paris, France, Oct 2023
 4. One Simple API Can Cause Hundreds of Bugs: An Analysis of Refcounting Bugs in All Modern Linux Kernels
  Liang He, Purui Su, Chao Zhang, Yan Cai, Jinxin Ma
  To appear in 29th ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP’23), Koblenz, Germany, Oct 2023
 5. Thunderkaller: Profiling and Improving the Performance of Syzkaller
  Yang Lan, Di Jin, Zhun Wang, Wende Tan, Zheyu Ma, Chao Zhang*
  In 38th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE’23), Kirchberg, Luxembourg, Sep 2023
 6. KextFuzz: Fuzzing macOS Kernel EXTensions on Apple Silicon via Exploiting Mitigations
  Tingting Yin, Zicong Gao, Zhenghang Xiao, Zheyu Ma, Min Zheng, and Chao Zhang*
  In 32nd USENIX Security Symposium (Sec’23), ANAHEIM, CA, USA, Aug 2023
 7. DDRace: Finding Concurrency UAF Vulnerabilities in Linux Drivers with Directed Fuzzing
  Ming Yuan, Bodong Zhao, Penghui Li, Jiashuo Liang, Xinhui Han, Xiapu Luo, and Chao Zhang*
  In 32nd USENIX Security Symposium (Sec’23), ANAHEIM, CA, USA, Aug 2023
 8. MTSan: A Feasible and Practical Memory Sanitizer for Fuzzing COTS Binaries
  Xingman Chen, Yinghao Shi, Zheyu Jiang, Yuan Li, Ruoyu Wang, Haixin Duan, Haoyu Wang, and Chao Zhang*
  In 32nd USENIX Security Symposium (Sec’23), ANAHEIM, CA, USA, Aug 2023
 9. AIFORE: Smart Fuzzing Based on Automatic Input Format Reverse Engineering
  Ji Shi, Zhun Wang, Zhiyao Feng, Yang Lan, Shisong Qin, Wei You, Wei Zou, Mathias Payer, and Chao Zhang*
  In 32nd USENIX Security Symposium (Sec’23), ANAHEIM, CA, USA, Aug 2023
 10. Efficient 3PC for Binary Circuits with Application to Maliciously-Secure DNN Inference
  Yun Li, Yufei Duan, Zhicong Huang, Cheng Hong, and Chao Zhang, Yifan Song
  In 32nd USENIX Security Symposium (Sec’23), ANAHEIM, CA, USA, Aug 2023
 11. AlphaEXP: An Expert System for Identifying Security-Sensitive Kernel Objects
  Ruipeng Wang, Kaixiang Chen, Chao Zhang, Siliang Qin, Zulie Pan, Shenglin Xu, Min Zhang, Qianyu Li, and Yang Li
  In 32nd USENIX Security Symposium (Sec’23), ANAHEIM, CA, USA, Aug 2023
 12. Aegis: Mitigating Targeted Bit-flip Attacks against Deep Neural Networks
  Jialai Wang, Ziyuan Zhang, Meiqi Wang, Han Qiu, Tianwei Zhang, Qi Li, Zongpeng Li, Tao Wei, and Chao Zhang
  In 32nd USENIX Security Symposium (Sec’23), ANAHEIM, CA, USA, Aug 2023
 13. Temporal CDN-Convex Lens: A CDN-Assisted Practical Pulsing DDoS Attack
  Run Guo, Jianjun Chen, Yihang Wang, Keran Mu, Baojun Liu, Xiang Li, Chao Zhang, Haixin Duan, Jianping Wu
  In 32nd USENIX Security Symposium (Sec’23), ANAHEIM, CA, USA, Aug 2023
 14. PTStore: Lightweight Architectural Support for Page Table Isolation
  Wende Tan, Yangyu Chen, Yuan Li, Ying Liu, Jianping Wu, Yu Ding, and Chao Zhang*
  In Design Automation Conference (DAC’23), San Francisco, CA, USA, July 9-13 2023
 15. MPass: Bypassing Learning-based Static Malware Detectors
  Jialai Wang, Wenjie Qu, Yi Rong, Han Qiu, Qi Li, Zongpeng Li, and Chao Zhang
  In Design Automation Conference (DAC’23), San Francisco, CA, USA, July 9-13 2023
 16. 1dFuzz: Reproduce 1-day Vulnerabilities with Directed Differential Fuzzing
  Songtao Yang, Yubo He, Kaixiang Chen, Zheyu Ma, Xiapu Luo, Yong Xie, Jianjun Chen, and Chao Zhang*
  In ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA’23), Seattle, Washington, United States, July 2023
 17. RaceBench: A Triggerable and Observable Concurrency Bug Benchmark
  Jiashuo Liang, Ming Yuan, Zhanzhao Ding, Siqi Ma, Xinhui Han*, and Chao Zhang
  In ACM Conference on Computer and Communications Security (ASIACCS’23), Melbourne Australia, July 2023
 18. Callee: Recovering Call Graphs for Binaries with Transfer and Contrastive Learning
  Wenyu Zhu, Zhiyao Feng, Zihan Zhang, Jianjun Chen, Zhijian Ou, Min Yang, Chao Zhang*
  In IEEE Security & Privacy 2023 (IEEE S&P’23), San Francisco, CA, May 2023
 19. ODDFUZZ: Discovering Java Deserialization Vulnerabilities via Structure-Aware Directed Greybox Fuzzing
  Sicong Cao, Biao He, Xiaobing Sun, Yu Ouyang, Chao Zhang, Xiaoxue Wu, Ting Su, Lili Bo, Bin Li, Chuanlei Ma, Jiajia Li, and Tao Wei
  In IEEE Security & Privacy 2023 (IEEE S&P’23), San Francisco, CA, May 2023

2022

 1. RoChBert: Towards Robust BERT Fine-tuning for Chinese
  Zihan Zhang, Jinfeng Li, Ning Shi, Bo Yuan, Xiangyu Liu, Rong Zhang, Hui Xue, Donghong Sun, Chao Zhang*
  In the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-findings’22), Abu Dhabi, Dec 2022
 2. PACMem: Enforcing Spatial and Temporal Memory Safety via ARM Pointer Authentication
  Yuan Li, Wende Tan, Zhizheng Lv, Songtao Yang, Mathias Payer, Ying Liu, Chao Zhang*
  In ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS’22), Los Angeles, CA, USA, Nov 2022
 3. Evocatio: Conjuring Bug Capabilities from a Single PoC
  Zhiyuan Jiang, Shuitao Gan, Adrian Herrera, Flavio Toffalini, Lucio Romerio, Chaojing Tang, Manuel Egele, Chao Zhang, Mathias Payer
  In ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS’22), Los Angeles, CA, USA, Nov 2022
 4. HTFuzz: Heap Operation Sequence Sensitive Fuzzing
  Yuanping Yu, Xiangkun Jia, Yuwei Liu, Yanhao Wang, Qian Sang, Chao Zhang, Purui Su
  In 37th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE’22), Oakland Center, Michigan, United States, Oct 2022
 5. StateFuzz: System Call-Based State-Aware Linux Driver Fuzzing
  Bodong Zhao, Zheming Li, Shisong Qin, Zheyu Ma, Ming Yuan, Wenyu Zhu, Zhihong Tian, Chao Zhang*
  In 31st USENIX Security Symposium (Sec’22), BOSTON, MA, USA, Aug 2022
 6. AutoDA: Automated Decision-based Iterative Adversarial Attacks
  Qi-An Fu, Yinpeng Dong, Hang Su, Jun Zhu*, Chao Zhang
  In 31st USENIX Security Symposium (Sec’22), BOSTON, MA, USA, Aug 2022
 7. jTrans: Jump-Aware Transformer for Binary Code Similarity Detection
  Hao Wang, Wenjie Qu, Gilad Katz, Wenyu Zhu, Zeyu Gao, Han Qiu, Jianwei Zhuge, Chao Zhang*
  In the ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA’22), Daejeon, South Korea, July 2022
 8. BET: Black-box Efficient Testing for Convolutional Neural Networks
  Jialai Wang, Han Qiu*, Yi Rong, Hengkai Ye, Qi Li, Zongpeng Li, Chao Zhang*.
  In the ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA’22), Daejeon, South Korea, July 2022
 9. PrIntFuzz: Fuzzing Linux Drivers via Automated Virtual Device Simulation
  Zheyu Ma, Bodong Zhao, Letu Ren, Zheming Li, Siqi Ma, Xiapu Luo, Chao Zhang*
  In the ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA’22), Daejeon, South Korea, July 2022
 10. NCScope: Hardware-Assisted Analyzer for Native Code in Android Apps
  Hao Zhou, Shuohan Wu, Xiapu Luo*, Ting Wang, Yajin Zhou, Chao Zhang, Haipeng Cai
  In the ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA’22), Daejeon, South Korea, July 2022
 11. Trade or Trick? Detecting and Characterizing Scam Tokens on Uniswap Decentralized Exchange
  Pengcheng Xia, Haoyu Wang*, Bingyu Gao, Weihang Su, Zhou Yu, Xiapu Luo, Chao Zhang, Xusheng Xiao, Guoai Xu
  In ACM SIGMETRICS 2022, Mumbai, India, June 2022
 12. 面向缓解机制评估的自动化信息泄漏方法
  杨松涛,陈凯翔,王准,张超*
  中国软件大会系统软件安全论坛, 西安,2021年12月
 13. An Empirical Study on Implicit Constraints in Smart Contract Static Analysis
  Tingting Yin, Chao Zhang*, Yuandong Ni, Yixiong Wu, Taiyu Wong, Xiapu Luo, Zheming Li, Yu Guo
  In 44th International Conference on Software Engineering (ICSE-SEIP 2022), Pittsburgh, PA, USA, May 2022

2021

 1. ROLoad: Securing Sensitive Operations with Pointee Integrity Wende Tan, Yuan Li, Chao Zhang*, Xingman Chen, Songtao Yang, Ying Liu, Jianping Wu
  In Design Automation Conference (DAC’21), San Francisco, Dec 2021
 2. Igor: Crash Deduplication Through Root-Cause Clustering
  Zhiyuan Jiang, Xiyue Jiang, Ahmad Hazimeh, Chaojing Tang, Chao Zhang*, Mathias Payer
  In the ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS’21), virtual, Nov 2021
 3. ZKCPlus: Optimized Fair-exchange Protocol Supporting Practical and Flexible Data Exchange
  Yun Li, Cun Ye, Yuguang Hu, Ivring Morpheus, Yu Guo, Chao Zhang*, Yupeng Zhang, Zhipeng Sun, Yiwen Lu, Haodi Wang
  In the ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS’21), virtual, Nov 2021
 4. VScape: Assessing and Escaping Virtual Call Protections
  Kaixiang Chen, Chao Zhang*, Tingting Yin, Xingman Chen, Lei Zhao
  In USENIX Security (Sec’21), virtual, Aug 2021
 5. MAZE: Towards Automated Heap Feng Shui
  Yan Wang, Chao Zhang*, Zixuan Zhao, Bolun Zhang, Xiaorui Gong, Wei Zou
  In USENIX Security (Sec’21), virtual, Aug 2021
 6. Sharing More and Checking Less: Leveraging Common Input Keywords to Detect Bugs in Embedded Systems
  Libo Chen, Yanhao Wang, Quanpu Cai, Yunfan Zhan, Hong Hu, Jiaqi Linghu, Qinsheng Hou, Chao Zhang, Haixin Duan, Zhi Xue
  In in USENIX Security (Sec’21), virtual, Aug 2021
 7. RAProducer: Efficiently Diagnose and Reproduce Data Race Bugs for Binaries via Trace Analysis
  Ming Yuan, Yeseop Lee, Chao Zhang*, Yun Li, Yan Cai, Bodong Zhao
  In the ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA’21), virtual, July 2021
 8. iDEV: Exploring and Exploiting Semantic Deviations in ARM Instruction Processing
  Shisong Qin, Chao Zhang*, Kaixiang Chen, Zheming Li
  In the ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA’21), virtual, July 2021
 9. ARGUS: Assessing Unpatched Vulnerable Devices on the Internet via Efficient Firmware Recognition
  Wei Xie, Chao Zhang, Penfei Wang, Zhenhua Wang, Qiang Yang
  In the 16th ACM ASIA Conference on Computer and Communications Security (ASIACCS’21), virtual, June 2021
 10. Code is the (F)Law: Demystifying and Mitigating Blockchain Inconsistency Attacks Caused by Software Bugs
  Guorui Yu, Shibin Zhao, Chao Zhang*, Zhiniang Peng, Yuandong Ni and Xinhui Han*
  In IEEE Conference on Computer Communications (INFOCOM’21), virtual, May 2021
 11. POP and PUSH: Demystifying and Defending against (Mach) Port-Oriented Programming Min Zheng, Xiaolong Bai, Yajin Zhou, Chao Zhang, and Fuping Qu
  In the Network and Distributed System Security Symposium (NDSS’21), virtual, Feb 2021
 12. CANCloak: Deceiving Two ECUs with One Frame
  Li Yue, Zheming Li, Tingting Yin, Chao Zhang*
  In Workshop on Automotive and Autonomous Vehicle Security (AutoSec’21), virtual, Feb 2021

2020

 1. Finding Cracks in Shields: On the Security of Control Flow Integrity Mechanisms Yuan Li, Mingzhe Wang, Chao Zhang*, Xingman Chen, Songtao Yang, Ying Liu In the ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS’20), virtual, Nov 2020
 2. Argot: Generating Adversarial Readable Chinese Texts Zihan Zhang, Mingxuan Liu, Chao Zhang*, Yiming Zhang, Zhou Li, Qi Li, Haixin Duan, Donghong Sun. In the 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI’20), virtual, Jan 2021
 3. FANS: Fuzzing Android Native System Services via Automated Interface Analysis Baozheng Liu, Chao Zhang*, Guang Gong, Yishun Zeng, Haifeng Ruan, Jianwei Zhuge*. In the 29th USENIX Security Symposium (Sec’20), virtual, Aug 2020
 4. GreyOne: Data-Flow Sensitive Fuzzing Shuitao Gan, Chao Zhang*, Xiaojun Qin, Peng Chen, Bodong Zhao, Zuoning Chen In the 29th USENIX Security Symposium (Sec’20), virtual, Aug 2020
 5. A Large-Scale Empirical Study on Vulnerability Distribution within Projects and the Lessons Learned Bingchang Liu, Guozhu Meng*, Wei Zou, Qi Gong, Feng Li, Min Lin, Dandan Sun, Wei Huo, Chao Zhang.
  In the International Conference on Software Engineering (ICSE 2020), virtual, July 2020
 6. DRAMD: Detect Advanced DRAM-based Stealthy Communication Channels with Neural Networks Zhiyuan Lv, Youjian Zhao, Chao Zhang*, Haibin Li In the IEEE Conference on Computer Communications (INFOCOM’20), virtual, July 2020

2019 and earlier

 1. SRFuzzer: An Automatic Fuzzing Framework for Physical SOHO Router Devices to Discover Multi-Type Vulnerabilities
  Yu Zhang, Wei Huo, Kunpeng Jian, Ji Shi, Haoliang Lu, Longquan Liu, Chen Wang, and Dandan Sun, Chao Zhang, Baoxu Liu
  In the 35th Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC’19)
 2. Fuzzing IPC with Knowledge Inference
  Kun Yang, Hanqing Zhao, Chao Zhang*, Jianwei Zhuge and Haixin Duan
  In the 38th International Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS’19)
 3. MOPT: Optimized Mutation Scheduling for Fuzzers
  Chenyang Lyu, Shouling Ji*, Chao Zhang*, Yuwei Li, Wei-Han Lee, Yu Song, Raheem Beyah
  In the 28th USENIX Security Symposium (Sec’19), Santa Clara, CA, Aug 2019
 4. Revery: from Proof-of-Concept to Exploitable (One Step towards Automatic Exploit Generation)
  Yan Wang, Chao Zhang*, Xiaobo Xiang, Zixuan Zhao, Wenjie Li, Xiaorui Gong*, Bingchang Liu, Kaixiang Chen, Wei Zou
  In the ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS’18), Toronto, Canada, Oct 2018
 5. Abusing CDNs for Fun and Profit: Security Issues in CDNs’ Origin Validation
  Run Guo, Jianjun Chen, Baojun Liu, Jia Zhang*, Chao Zhang*, Haixin Duan, Tao Wan, Jian Jiang, Shuang Hao, Yaoqi Jia
  In 37th IEEE International Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS 2018), Bahia, Brazil, Oct 2018
 6. αDiff: Cross-Version Binary Code Similarity Detection with DNN
  Bingchang Liu, Wei Huo*, Chao Zhang*, Wenchao Li, Feng Li, Aihua Piao, Wei Zou
  In IEEE/ACM Automated Software Engineering (ASE’18), Montpellier, France, Sep 2018
 7. ICUFuzzer: Fuzzing ICU Library for Exploitable Bugs in Multiple Software
  Kun Yang, Yuan Deng, Chao Zhang, Jianwei Zhuge and Haixin Duan
  In Information Security Conference (ISC’18), London, UK, Sep 2018

 8. CollAFL: Path Sensitive Fuzzing
  Shuitao Gan, Chao Zhang*, Xiaojun Qin, Xuwen Tu, Kang Li, Zhongyu Pei, Zuoning Chen
  In IEEE Security & Privacy 2018 (IEEE S&P’18), San Francisco, CA, May 2018

 9. Towards Efficient Heap Overflow Discovery
  Xiangkun Jia, Chao Zhang*, Purui Su*, Yi Yang, Huafeng Huang, Dengguo Feng
  In the 26th {USENIX} Security Symposium (Sec’17), Vancouver, BC, Aug 2017
 10. VTrust: Regaining Trust on Virtual Calls
  Chao Zhang, Scott A. Carr, Tongxin Li, Yu Ding, Chengyu Song, Mathias Payer, Dawn Song
  In the Network and Distributed System Security Symposium (NDSS’16), San Diego, CA, Feb 2016
 11. VTint: Protecting Virtual Function Tables’ Integrity
  Chao Zhang, Chengyu Song, Kevin Zhijie Chen, Zhaofeng Chen, Dawn Song
  In the Network and Distributed System Security Symposium (NDSS’15), San Diego, CA, Feb 2015
 12. Exploiting and Protecting Dynamic Code Generation
  Chengyu Song, Chao Zhang, Tielei Wang, Wenke Lee, David Melski
  In the Network and Distributed System Security Symposium (NDSS’15), San Diego, CA, Feb 2015
 13. JITScope: Protecting Web Users from Control-Flow Hijacking Attacks
  Chao Zhang, Mehrdad Niknami, Kevin Zhijie Chen, Chengyu Song, Zhaofeng Chen, Dawn Song
  In the 34th Annual IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM’15), Hong Kong, China, April 2015

 14. The Store-and-Flood Distributed Reflective Denial of Service Attack
  Bingshuang Liu, Skyler Berg, Jun Li, Tao Wei, Chao Zhang, Xinhui Han
  In the 23rd International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN‘14), Shanghai, China, Aug 2014
 15. Android Low Entropy Demystified
  Yu Ding, Zhuo Peng, Yuanyuan Zhou, Chao Zhang
  In IEEE International Conference on Communications (ICC’14), Sydney, Australia, June 2014

 16. Splider: A Split-based Crawler of the BT-DHT Network and its Applications
  Bingshuang Liu, Shidong Wu, Tao Wei, Chao Zhang, Jun Li, Jianyu Zhang, Yu Chen, Chen Li
  In the 11th Annual IEEE Consumer Communications & Networking Conference (CCNC’14), Las Vegas, Nevada, Jan 2014
 17. Practical Control Flow Integrity & Randomization for Binary Executables
  Chao Zhang, Tao Wei, Zhaofeng Chen, Lei Duan, Laszlo Szekeres, Stephen McCamant, Dawn Song, Wei Zou.
  In the 34th IEEE Symposium on Security & Privacy (IEEE S&P’13), San Francisco, CA, May 2013.
 18. Protecting Function Pointers in Binary
  Chao Zhang, Tao Wei, Zhaofeng Chen, Lei Duan, Stephen McCamant, Laszlo Szekeres.
  In the 8th ACM Symposium on Information, Computer and Communications Security (ASIACCS’13), Hangzhou, China, May 2013.

 19. A Framework to Eliminate Backdoors from Response Computable Authentication
  Shuaifu Dai, Tao Wei, Chao Zhang, Tielei Wang, Yu Ding, Wei Zou, Zhenkai Liang.
  In the 33rd IEEE Symposium on Security and Privacy (IEEE S&P’12), San Francisco, CA, May 2012.
 20. IntPatch: Automatically Fix Integer-Overflow-to-Buffer-Overflow Vulnerability at Compile-Time
  Chao Zhang, Tielei Wang, Tao Wei, Yu Chen, Wei Zou.
  In the 15th European Symposium on Research in Computer Security (ESORICS’10), Athens, Greece, Sep. 2010.

Journals

 1. KextFuzz: A Practical Fuzzer for macOS Kernel EXTensions on Apple Silicon
  Tingting Yin, Zicong Gao, Zhenghang Xiao, Zheyu Ma, Min Zheng, Chao Zhang*
  Accepted by Transactions on Dependable and Secure Computing (TDSC), 2023

 2. NSFuzz: Towards Efficient and State-Aware Network Service Fuzzing
  Shisong Qin, Fan Hu, Zheyu Ma, Bodong Zhao, Tingting Yin, Chao Zhang*
  Accepted by ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM), 2023
 3. Tunter: Assessing Exploitability of Vulnerabilities with Taint-Guided Exploitable States Exploration
  Ruipeng Wang, Kaixiang Chen, Zulie Pan, Yuwei Li, Qianyu Li, Yang Li, Min Zhang, Chao Zhang
  Computers & Security (COSE), 2023, 124: 102995
 4. TAICHI: Transform Your Secret Exploits Into Mine From a Victim’s Perspective
  Zhongyu Pei, Xingman Chen, Songtao Yang, Haixin Duan, Chao Zhang*
  Accepted by Transactions on Dependable and Secure Computing (TDSC), 2022
 5. Automatic Generation of Adversarial Readable Chinese Texts
  Mingxuan Liu, Zihan Zhang, Chao Zhang*, Zhou Li, Qi Li, Haixin Duan*, Donghong Sun
  In Transactions on Dependable and Secure Computing (TDSC), 20(2): 1756-1770 (2023)
 6. BATscope:比特币恶意地址及混币交易识别
  王大宇,殷婷婷,李赟,秦嗣量,任歆,罗夏朴,王浩宇,尹霞,张超*
  Accepted by 信息安全学报
 7. CAMFuzz: Explainable Fuzzing with Local Interpretation
  Ji Shi, Wei Zou, Chao Zhang*, Lingxiao Tan, Yanyan Zou, Yue Peng, Wei Huo
  Cybersecurity 5, 17 (2022)
 8. 面向缓解机制评估的自动化信息泄漏方法
  杨松涛,陈凯翔,王准,张超*
  软件学报, 2022, 33(6):0
 9. Path Sensitive Fuzzing for Native Applications
  Shuitao Gan, Chao Zhang*, Xiaojun Qin, Xuwen Tu, Kang Li, Zhongyu Pei, and Zuoning Chen
  In Transactions on Dependable and Secure Computing (TDSC), vol. 19, no. 3, pp. 1544-1561, 1 May-June 2022
 10. Windows平台恶意软件智能检测综述
  汪嘉来, 张超*, 戚旭衍, 荣易.
  计算机研究与发展, 2021, 58(5): 977-994
 11. ESRFuzzer: An Enhanced Fuzzing Framework for Physical SOHO Router Devices to Discover Multi-Type Vulnerabilities
  Yu Zhang, Wei Huo, Kunpeng Jian, Ji Shi, Longquan Liu, Yanyan Zou*, Chao Zhang, Baoxu Liu.
  Cybersecur, 4, 24 (2021)
 12. 智能合约安全漏洞研究综述
  倪远东, 张超*, 殷婷婷
  信息安全学报, 2020, 5(3): 78-99
 13. 程序逆向分析在软件供应链污染检测中的应用:研究综述
  武振华,张超*,孙贺,颜学雄
  计算机应用, 2020 40(1): 103-115

 14. From Proof-of-Concept to Exploitable (One Step towards Automatic Exploitability Assessment)
  Wang, Yan, Wei Wu, Chao Zhang, Xinyu Xing, Xiaorui Gong*, and Wei Zou.
  Cybersecurity, 2, 12 (2019)
 15. 程序分析研究进展
  张健,张超,玄跻峰,熊英飞,王千祥,梁彬,李炼,窦文生,陈振邦,陈立前,蔡彦
  软件学报,2019,30(1):0
 16. Fuzzing: a survey
  Jun Li, Bodong Zhao, Chao Zhang*
  Cybersecurity, 2018 1(1)
 17. Glibc 堆利用的若干方法
  裴中煜, 张超*, 段海新
  信息安全学报, 2018, 3(1): 1-15
 18. 二进制程序中的use-after-free漏洞检测技术
  韩心慧, 魏爽, 叶佳奕, 张超, 叶志远
  清华大学学报(自然科学版), 2017, 57(10): 1022-1029
 19. 基于敏感字符的 SQL注入攻击防御方法
  张慧琳, 丁羽, 张利华, 段镭, 张超, 韦韬, 李冠成, 韩心慧
  计算机研究与发展,2016, 53(10): 2262-2276
 20. Accurate and Efficient Exploit Capture and Classification
  Yu Ding, Tao Wei, Hui Xue, Yulong Zhang, Chao Zhang, Xinhui Han
  In SCIENCE CHINA Information Sciences (SCIS), 2017 60 052110:3
 21. SF-DRDoS: The store-and-flood distributed reflective denial of service attack
  Bingshuang Liu, Jun Li, Tao Wei, Skyler Berg, Jiayi Ye, Chen Li, Chao Zhang, Jianyu Zhang, Xinhui Han
  In Computer Communications, 2015, 69: 107-115
 22. Improving lookup reliability in Kad
  Bingshuang Liu, Tao Wei, Chao Zhang, Jun Li, Jianyu Zhang
  In Peer-to-Peer Networking and Applications (PPNA), 2015, 8(1)
 23. Using Type Analysis in Compiler to Eliminate Integer-Overflow-to-Buffer-Overflow Threat.
  Chao Zhang, Wei Zou, Tielei Wang, Yu Chen, Tao Wei.
  In Journal of Computer Security (JCS), Vol. 19, No. 6, Dec. 2011

Resources