Master Students

Jialai Wang
Weizhong Li (李伟中)
Shisong Qin
Tingting Yin
Wende Tan

Wende Tan

Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University
FIT 1-213 Tsinghua University, Beijing, China 100084
twd2 $ 163.com

Dayu Wang
Li Yue

Li Yue (岳力)

2018 master student of Tsinghua University
FIT 4-206 Tsinghua University, Beijing, China 100084
sscoutxx#gmail.com

Zihan Zhang