Defcon CTF 27 Final

hacking @ , Las Vegas

Team: Tea-Deliverers
Members: Zhongyu Pei , Baozheng Liu , Yixiong Wu , Yu Wang , Xingman Chen .

Date: