DEFCON CTF 29 Final

hacking @ ,

Team: Tea-Deliverers
Members: Siqi Wang , Hao Wang , Ming Yuan , Minglei Guo , Kaixiang Chen , Yixiong Wu , Zhongyu Pei , Baozheng Liu , Bodong Zhao , Xingman Chen , Linkai Zheng , Fenglu Zhang .

Date: